VOX - aplikace pro průmysl

VOX nabízí velké využití také v průmyslových podnicích, tam, kde dochází k manipulaci s větším množstvím nebezpečných látek. Jedná se zejména o aplikace v chemickém a potravinářském průmyslu. Na systém VOX je zde zpravidla napojena celá řada různých typů senzorů koncentrace nebezpečných plynů v ovzduší, hladinové spínače, aktivační tísňová tlačítka atd. Řídící jednotka je umístěna na vélínu (např. u závodních hasičů) a její výstupy mohou být napojeny na celostátní jednotný systém varování obyvatelstva, popř. organizační jednotku města (HZS, krizový štáb,...). V průmyslových aplikacích VOX využívá nejen funkci varovného a vyrozumívacího zařízení, ale také funkci adresného závodního rozhlasu.

VOX je představitelem bezdrátového rozhlasu a systému varování obyvatel 21.století. Umožňuje díky rychlému, spolehlivému a cílenému zasílání hlasových zpráv zachraňovat lidské životy, eliminovat újmy na zdraví osob, zvířat a snižovat materiální škody. Umožňuje vstup přes telefonní a radiovou síť a mobilní operátory, vstupy a dálkový sběr dat (výška hladiny vodních toků, koncentrace škodlivin, meteorologické údaje, atd.). Na základě těchto údajů je schopen vygenerovat požadované informace. Systém používá moderní prvky s digitálním kódováním, čímž je zajištěna stabilita a autentičnost systému.

VOX slouží k efektivnímu využití finančních prostředků, v řadě případů i z dotačních titulů.